Jak często wykonywać pomiar czynników szkodliwych?

Niektóre zawody, wykonywane są w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia. Dotyczy to pracowników laboratoriów chemicznych oraz fizycznych, ale także pracowników branży budowlanej są narażeni, szczególnie na pracę w hałasie, zimnie i pyłach.
Do pracodawcy, należy obowiązek robienia badań oraz pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia. Jak często musi je wykonywać?

Jakie czynniki podlegają badaniu

Pracodawca, musi przeprowadzać takie badania, wyłącznie w certyfikowanych laboratoriach. Zobowiązują go do tego przepisy prawa, a dokładniej Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2011 r., nr 33, poz. 166).

Badania, polegają na obserwacji źródeł transmisji szkodliwych czynników oraz warunków, w których wykonywana jest praca, które działają na poziom stężeń lub natężeń tych czynników, z uwzględnieniem:

 • rodzaju czynników oraz ich właściwości,
  procesów technologicznych i ich parametrów,
 • zaopatrzenia technicznego, w tym maszyn, urządzeń, instalacji i narzędzi, które mogą być źródłem emisji czynników,
 • schematu pracy i sposobu jej realizowania
 • autentycznego czasu narażenia na oddziaływanie szkodliwych czynników

Typy szkodliwych czynników:

 • chemiczny,
 • o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 • płyn zawierający azbest
 • promieniowanie optyczne nielaserowe
 • promieniowanie laserowe
 • promieniowanie elektromagnetyczne
 • mikroklimat zimny lub gorący
 • hałas ultradźwiękowy, drgania mechaniczne

Kto robi badania i pomiary?

Badania oraz pomiary, wykonywane są przez laboratoria, które uzyskały w tym zakresie akredytację. W przypadku, gdy takich laboratoriów nie ma, badania oraz pomiary robią:

laboratoria szkół wyższych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutów badawczych
laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej
laboratoria prowadzone przez jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne

Badania oraz pomiary czynników szkodliwych, wykonywane są zgodnie z metodami, które określone są w Polskich Normach.

Wyniki badań oraz pomiarów

Pracodawca trzyma je przez 3 lata, od daty ich zrobienia. Pracodawca, musi poinformować pracowników o przebiegu oraz wynikach badań. Pracodawca na bieżąco prowadzi rejestr szkodliwych czynników, którego wzór figuruje w rozporządzeniu.

Pracodawca, na bieżąco wpisuje wyniki badań do karty. Gdy zakład pracy zostaje zlikwidowany, pracodawca przekazuje kartę oraz rejestr właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.